Skip to main content

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk.1.
Organisationens navn er Frivillighuset Vindrosen (herefter kaldet Vindrosen)

Stk.2.
Vindrosens hjemsted er Esbjerg Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1.
Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune.

Dette gøres bl.a. gennem:

 • Foreningsservice
 • Synliggørelse
 • Frivilligformidling
 • Konsulentbistand til nye sociale initiativer (foreninger, projekter, netværk- og selvhjælpsgrupper)
 • Samarbejde og netværksdannelse
 • Videnscenter for den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune

Stk. 2.
Herudover deltager Vindrosen i den socialpolitiske debat og arbejder for at sikre de mest optimale rammer for den frivillige sociale indsats. Vindrosen varetager de overordnede kontakter til Esbjerg Kommune og er dermed medlemsorganisationernes fælles talerør til Esbjerg Kommune.

Stk. 3.
Vindrosen er en non profit organisation, der er partipolitisk neutral og fri af religiøse interesser.
 

§ 3. Medlemmer og kontingent

Stk. 1.
Som medlem kan optages foreninger og organisationer med vedtægter samt formaliserede projekter. Landsorganisationer med selvstændige organiserede aktiviteter i Esbjerg Kommune kan optages som medlem.

Hvert medlem har én repræsentant med opstillingsret og stemmeret til repræsentantskabsmøde.

Uden stemmeret og opstillingsret kan optages netværks- og selvhjælpsgrupper.

Stk.2.
Alle medlemmer skal opfylde følgende kriterier:

 •  Have virkefelt i Esbjerg Kommune.
 • Udfører en frivillig social, sundhedsfremmende eller humanitær indsats.
 • Frivillig ulønnet indsats skal være en væsentlig ingrediens.

Stk.3.
Ved indmeldelse skal medlemmet oplyse kontaktoplysninger samt aflevere eventuelle vedtægter. Hvis et medlem ændrer sine vedtægter, skal disse sendes til Vindrosen, der godkender dem i forhold til fortsat medlemskab.

I tvivlsspørgsmål vil den endelige afgørelse ligge i bestyrelsen.

Stk. 4
Der kan optages støttemedlemmer i form af enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder. 

Bestyrelsen fastlægger særlige regler for støttemedlemmers virke og brug af Vindrosens lokaler mv.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet for organisationer og virksomheder, mens individuelle medlemmer betaler samme kontingent som øvrige medlemmer.

Støttemedlemmer har ikke stemmeret til repræsentantskabsmødet og orienteres løbende om Vindrosens arbejde i sekretariatet.

Stk.5.
Medlemmer, der ikke opfylder de nye regler for optagelse pr. 22. marts 2012, er fortsat fuldgyldige medlemmer.

Stk. 7.
Medlemmer der ikke har betalt kontingent efter to rykkere udelukkes, men bestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde.
 

§ 4. Repræsentantskab

Stk. 1.
Den øverste myndighed er repræsentantskabet.

Stk. 2.
Repræsentanten udpeges af den enkelte forenings bestyrelse og har hermed stemmeret og opstillingsret på det årlige repræsentantskabsmøde. 

Stk. 3
Repræsentantskabet vælger seks repræsentanter til bestyrelsen. Tre i lige år og tre i ulige år. 

Stk.4.
Medlemmer vælges for to år ad gangen.
Ved udtrædelse i en valgperiode træder suppleanten ind for den resterende valgperiode.

Stk. 5.
Blandt Vindrosens frivillige vælges der en frivilligrepræsentant. Frivilligrepræsentanten har taleret i bestyrelsen, men ikke stemmeret.

Stk.6. 
Der vælges herudover to suppleanter på repræsentantskabsmødet for et år ad gangen.

Stk.7.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Ved alle afstemninger gælder alminde­lig stemme­flerhed.

Stk.8.
Skriftlig afstemning kan fordres, når der blandt repræsentanterne er flertal her­for, eller når diri­genten skønner det formåls­tjenligt. Såfremt der ved personafstemninger er flere kandi­dater end det antal, der skal vælges, skal afstem­ningen foregå skrift­lig.

Stk. 10.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 11.
Repræsentantskabet indkaldes med mindst seks ugers varsel med dagsorden.

Stk. 12.
Indkomne forslag skal indsendes til Vindrosen senest to uger før repræsentantskabsmødet.

Stk. 13. 
Bestyrelsens beretning, revideret regnskab for det afsluttede år, budget for det igangværende år samt indkomne forslag, skal udsendes én uge før repræsentantskabsmødet.

Stk. 14.
Udsendelse af materialer sker pr. mail, alternativt som brev, hvis mail ikke forefindes.

Stk. 15.
Bestyrelsen indkalder til og fastsætter dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 16.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter
 3. Beretning fra bestyrelse og daglig leder
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Godkendelse af kontingent og budget
 7. Valg af repræsentanter til bestyrelsen.
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af godkendt revisor
 10. Evt. 

Stk. 17.
Hvis bestyrelsen i en særlig sag skønner, at det er nødvendigt at indhente en tilkendegivelse fra repræsentantskabet, kan de beskrive den konkrete situation og motivere en eller flere løsningsmuligheder og bede om medlemmernes tilkendegivelse.
 

§ 5. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

Stk. 1.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, når flertallet af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer ønsker det og stiller skriftligt krav derom med dagsorden.

Stk. 2.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes højst seks uger efter begæringen er fremsat og skal varsles som ordinært repræsentantskabsmøde.
 

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1.
Mellem repræsentantskabsmøderne har Bestyrelsen det overordnede ansvar for Vindrosens daglige virke.

Stk. 2. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med én formand og én næstformand blandt de på repræsentantskabet valgte medlemmer.

Stk. 3.

For at tilstræbe en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet, forskellige brancher, relevante kompetencer og erfaringer, kan bestyrelsen udpege yderligere 2 eksterne medlemmer.

Disse bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 1 år ad gangen.

Stk. 4.
Vindrosen tegnes af mindst to personer i forening: formanden, næstformanden eller daglig leder.

Stk. 5.
Vindrosens daglige leder fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 6.
Der afholdes minimum seks møder om året.

Stk. 7.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Stk. 8.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer, herunder at formanden eller næstformanden er til stede.
Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.

Stk. 9.
Bortset fra frivilligrepræsentanten og eksterne medlemmer af bestyrelsen skal bestyrelsesmedlemmerne være medlem af en forening ellers skal medlemmet straks udtræde af bestyrelsen.
 

§ 7. Daglig ledelse

Stk. 1.
Vindrosen ledes af den daglige leder med ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 2.
Den daglige leder ansættes og afskediges af bestyrelsen.
 

§ 8. Økonomi

Stk. 1.
Der søges løbende om midler fra fonde og puljer – såvel private som offentlige.

Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger.

Stk. 3.
Vindrosen hæfter med sin til enhver tid tilstedeværende formue.

Stk. 4.
Vindrosens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 5.
Regnskabet revideres en gang årligt af et godkendt revisionsfirma.

§ 9 Eksklusion af medlem

Stk. 1.
Modarbejder et medlem Vindrosens formål eller groft tilsidesætter de grundlæggende værdier for organisationens virke, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Medlemmet indkaldes til møde med bestyrelsen, hvor de kan forklare sig.

Stk. 2.
Medlemmet kan indbringe eksklusionen på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, der træffer den endelige beslutning ved almindeligt stemmeflertal.
 

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1
Vedtægtsændringer godkendes på repræsentantskabsmødet med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk.2.
Ændringer skal skriftlig være Vindrosen i hænde mindst 4 uger inden repræsentantskabsmødet.
 

§ 11. Opløsning

Stk. 1.
Vindrosen kan kun opløses, når 2/3 af de deltagende repræsentanter på to af hinanden følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder stemmer herfor.

Stk. 2.
Vindrosens eventuelle overskud skal gå til projekter, der ligger op ad organisationens formål efter repræsentantskabsmødets beslutning.
 

Stiftet den 25. oktober 2001

Vedtægten ændret den 6. marts 2014

Vedtægten ændret den 21. marts 2019