Skip to main content

Det vil vi

Kort sagt

Frivillighuset Vindrosen vil styrke den frivillige sociale indsats blandt vores medlemsforeninger. Vi vil også styrke samspillet mellem vores medlemsforeninger og lokale samarbejdspartnere som Esbjerg Kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Det gør vi ved at:

 • Formidle kontakt mellem foreninger og frivillige/brugere via af vores database og via personlig kontakt
 • Udlåne lokaler til møder
 • Hjælpe med PR og synliggørelse
 • Hjælpe med rekruttering af frivillige
 • Hjælpe med opstart af foreninger
 • Arrangere messer mellem foreninger og fx uddannelsesinstitutioner, kommunen mm.
 • Tilbyde kurser og workshopper

Langt sagt - Frivillighuset Vindrosens strategi

Vision

Frivillighuset Vindrosen vil være kendt for at være stedet, hvor de frivillige sociale foreninger er samlet og har optimale muligheder for at udfolde sig i inspirerende fællesskaber til gavn for borgerne i Esbjerg Kommune.

Frivillighuset Vindrosen vil være kendt for at få foreninger og lokale samarbejdspartnere til at spille godt sammen.

Værdier

Vores værdier er rummelighed, gensidig respekt, tolerance og mangfoldighed.
Vi arbejder ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”.

Formål

Frivillighuset Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune.

Dette gøres bl.a. gennem

 • Foreningsservice
 • Synliggørelse
 • Frivilligformidling
 • Konsulentsparring til foreninger og nye sociale initiativer
 • Samarbejde og netværksdannelse
 • Samt ved at være videnscenter for den lokale frivillige sociale indsats

Herudover deltager Frivillighuset Vindrosen i den socialpolitiske debat og arbejder for at sikre optimale rammer for den frivillige sociale indsats. Frivillighuset Vindrosen har overordnede kontakter til kommunen og er dermed et fælles talerør for medlemsorganisationerne til Esbjerg Kommune.

Frivillighuset Vindrosen er en nonprofitorganisation, der er partipolitisk neutral og fri af religiøse interesser.

Målgruppe

Frivillighuset Vindrosens primære målgruppe er:

 • Foreninger, projekter eller grupper, der lokalt udfører en frivillige social, sundhedsfremmende eller humanitær indsats.
 • Personer, der af egen drift søger medmenneskelig støtte og samvær, samt personer, der ønsker at yde en frivillig lokal indsats.

Frivillighuset Vindrosens sekundære målgruppe er offentlige og private organisationer, der vil samarbejde om at styrke den lokale frivillige sociale indsats.

Strategiske mål

Frivillighuset Vindrosen arbejder i 2022-2025 efter tre strategiske mål og en række fokusområder, som er beskrevet nedenfor og som specificeres med delmål i årlige handleplaner.

1) Fremme deltagelsen i de frivillige fællesskaber
Frivillighuset Vindrosen understøtter og fremmer deltagelsen i de frivillige fællesskaber ved at gøre det lettere for alle at deltage, at blive frivillig og finde hjælp og støtte.

Vores fokus er:

 • At sikre indblik og overblik over lokale frivillige fællesskaber med et socialt sigte. Derfor ajourfører og videreudvikler vi ”Hvem Hjælper Hvem – Den sociale vejviser i Esbjerg Kommune”.
 • At matche og formidle mennesker til relevante frivillige fællesskaber, frivilligt arbejde eller til hjælp og støtte. Derfor giver vi personlig vejledning og gør digitale løsninger lettere tilgængelige.
 • At synliggøre og formidle mulighederne i de frivillige fællesskaber overfor relevante målgrupper. Derfor anvender vi forskellige kommunikationsplatforme og dialogformer.

2) Styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale fællesskaber

Frivillighuset Vindrosen styrker kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale frivillige fællesskaber ved at understøtte, udvikle og fremme frivillige foreninger og initiativer med et socialt sigte samt ved at hjælpe nye i gang.

Vores fokus er:

 • At medlemsforeninger har adgang til mødelokaliteter. Derfor tilbyder vi gratis mødelokaler i vores tre frivillighuse i Esbjerg, Ribe og Bramming og formidler adgang til andre fysiske og digitale møderum.
 • At eksisterende og potentielle medlemmer kan kvalificere deres lokale indsatser. Derfor giver vi gratis faglig sparring til eksisterende og nye foreninger, grupper og initiativer samt tilbyder kurser og temamøde efter medlemmernes behov.

3) Styrke en helhedsorienteret social indsats
Frivillighuset Vindrosen styrker en helhedsorienteret social indsats ved at bygge bro mellem foreninger, kommune og andre relevante aktører.

Vores fokus er:

 • At samarbejde konstruktivt med foreninger, kommune, region, lokale uddannelsesinstitutioner samt private virksomheder og organisationer. Derfor afholder og deltager vi i samarbejdsmøder med interesserede aktører.
 • At understøtte og synliggøre netværk og samarbejdsmuligheder på tværs af foreninger, kommune og andre relevante samarbejdspartnere. Derfor opstarter, faciliterer og deltager vi i forskellige samarbejdsnetværk og fælles arrangementer.

Dokumentation og opfølgning
Frivillighuset Vindrosen arbejder i 2022-2025 efter tre strategiske mål og en række fokusområder, som specificeres med delmål i en årlig handleplan. Et strategiske mål anses for værende opfyldt, når mindst to tredjedel af de årlige delmål i handleplanen opfyldes.

Frivillighuset Vindrosen dokumenterer indsatser og resultater for hvert af de delmål, der opstilles i den årlige handleplan. Medarbejderne fører løbende statistik over antal henvendelser, lokaleudlån, konsulentsparringer, møder, netværk, PR-tiltag og besøg/klik på online formidlingsplatforme mv.

Daglig leder følger løbende op på at de strategiske fokusindsatser gennemføres og delmålene i handleplanen opnås. Daglig leder sammenfatter statistikken i en ”Mål- og resultatoversigt” og ”Handleplanstatus”, som minimum hvert halve år fremlægges for bestyrelsen til opfølgning og evt. tilpasning.

Godkendt af Frivillighuset Vindrosens bestyrelse den 11. november 2021